18/05/2022 2:26:18 CH

Các chỉ số đo lường trong đầu tư bất động sản Mỹ

Những chỉ số đo lường nhà đầu tư cần lưu ý khi tham gia đầu tư bất động sản.

Cash Flow - Dòng tiền

Trong ngành bất động sản, dòng tiền là số lợi nhuận mà nhà đầu tư có được mỗi tháng sau khi thu thập tất cả thu nhập, thanh toán tất cả các chi phí hoạt động và trích lập dự phòng tiền mặt để sửa chữa trong tương lai.

Đòn bẩy – Leverage

Đòn bẩy trong bất động sản là sử dụng tiền vay để mua một tài sản. Khi dùng đòn bẩy trong đầu tư bất động sản nghĩa là nhà đầu tư vay vốn từ ngân hàng hoặc công ty tài chính để có thể mua bất động sản đầu tư thay vì phải tự trang trải toàn bộ giá mua.

Cap rate (Capitalization Rate) - Tỷ suất sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận dự kiến tạo ra trên một khoản đầu tư bất động sản. Chỉ số này được tính toán dựa trên thu nhập ròng mà tài sản dự kiến tạo ra, và được tính bằng cách chia thu nhập hoạt động ròng cho giá trị tài sản bất động sản, và được biểu thị bằng phần trăm

Lợi tức cho thuê – Rental Yield

Số tiền bạn kiếm được từ bất động sản đầu tư bằng cách đo lường chênh lệch giữa chi phí tổng thể của bạn và thu nhập bạn nhận được từ việc cho thuê tài sản của mình, được tính theo công thức: Lợi nhuận ròng cho thuê = (Thu nhập cho thuê hàng năm - Chi phí hàng năm) / (Tổng chi phí tài sản) x 100

  • Tỷ suất lợi nhuận gộp: = (Tổng lợi nhuận – Tổng chi phí)/1)00 (%)
  • Tỷ suất hoàn vốn (hay Lợi tức đầu tư ROI = (Lợi ích ròng/Chi phí) x 100
  • Là một thước đo hiệu suất được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoặc lợi nhuận của một khoản đầu tư hoặc so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau, được tính theo công thức: ROI = Thu nhập ròng / Chi phí đầu tư hoặc ROI = Lợi nhuận đầu tư / Cơ sở đầu tư

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ - Internal Rate of Return (IRR)

Là một số liệu được sử dụng trong phân tích tài chính để ước tính khả năng sinh lời của các khoản đầu tư tiềm năng. IRR là tỷ lệ tăng trưởng hàng năm mà một khoản đầu tư dự kiến sẽ tạo ra. Được tính theo công thức:

Trong công thức trên:

Co: Tổng chi phí đầu tư ban đầu (năm 0)

Ct: Dòng tiền thuần tại thời điểm t (thường tính theo năm)

IRR: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ

t: Thời gian thực hiện dự án

NPV: Giá trị hiện tại ròng